Hotel Sudický dvůr

k navigaci

Ubytovací řád

 U B Y T O V A C Í  Ř Á D

1. Při příjezdu do hotelu se host prokazuje platným dokladem totožnosti
/občanský průkaz, nebo pas/.

2. Hotel zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni
hotelu.

3. Ve zvláštních případech může hotel nabídnout hostu jiné ubytování, než
bylo původně sjednáno, které se však podstatně neliší od potvrzené
objednávky.

4. Má-li host potvrzeno ubytování v jednolůžkovém pokoji,je mu účtována
odpovídající cena i v případě, že byl ubytován sám ve vícelůžkovém
pokoji.

5. Není-li potvrzeno jinak , je každému hostu rezervován pokoj do 18.00
hodin.

6. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již
rezervován pro jiného hosta, nabídne mu hotel jiný pokoj.

7. Host užívá pokoj po dobu,kterou sjednal s hotelem.Nebyla-li ubytovací
doba předem sjednána, odhlásí se host nejpozději do 12.00 posledního
dne a pokoj uvolní.

8. Hoteloví hosté jsou žádáni, aby ve všech prostorách hotelu nekouřili,
nepřemísťovali žádné zařízení a neprováděli jakékoliv zásahy do
elektrické sítě.

9. Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty
elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně /holicí a
masážní strojky, vysoušeče vlasů a pod./

10. Při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna, vodovodní kohoutky a
zhasnout světla.

11. Při ukončení pobytu zamknout pokoj a klíče odevzdat na recepci.

12. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez
dozoru dospělých osob v pokoji a ostatních společenských prostorách
hotelu.

13. Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni za předpokladu, že
během pobytu nejsou na obtíž a neruší ubytované hosty.

14. V době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční
klid.

15. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných
předpisů a je povinen tyto ohlásit na recepci.

16. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu
s platným ceníkem zpravidla při skončení pobytu.

17. Hotel má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem,
zejména při pobytu na jednu až dvě noci.

18. Vedení hotelu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení hotelového
provozu.

19. Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá vedení hotelu.

20. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu.
V případě, že je poruší, má vedení hotelu právo od smlouvy o poskytnutí
ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

 

Příjemný pobyt přeje
Hotel Sudický dvůr